سخن روز : دلهايتان را از دنيا بيرون كنيد , قبل از اينكه آنها را از بدنتان بيرون كنند!

معرفـی وب سایت گرافیک

از جستجو خسته شده اید؟دنبال ابزار گرافیک میگردید؟بلد نیستید از فتوشاپ استفاده کنید و به دنبال اموزش هستید؟برگ گراف پیشنهاد ما به شماست،فقط کافیه روی دکمه ورود کلیک کنید،به همین سادگی;;).

CACL2

Calcium chloride is a type of salt derived from limestone. It is also produced as a byproduct of the ammonia-soda process of making soda ash. This type of salt has several properties that make it useful in commercial, industrial, and medical applications. The compound prevents water from freezing, absorbs moisture from the air, and generates heat when wet. Its medical uses include treatment forcalcium disorders, certain heart conditions, and toxicity issues.

Roads are often treated with calcium chloride during freezing conditions. It keeps roads free from ice by melting existing ice and lowering the freezing point of water. The compound is also applied to unpaved roads to prevent dusty conditions. It does this by absorbing water from the air, keeping a thin layer on top of the road moist. Other commercial applications include adding it to concrete to speed up curing time and using it as a packaging desiccant to prevent moisture from harming delicate electronics.

Patients with magnesium intoxication or calcium channel blocker toxicity are treated with intravenous injections of calcium chloride. In some cases, the compound is used for emergency cardiac resuscitation. It is also used to treat hypocalcaemia, a medical condition that sometimes requires an emergency infusion of the compound.

Calcium chloride is found in many foods. It is used to add a salty taste to pickles without raising sodium levels. Canned foods, such as green beans, retain their firmness when treated with the salt. It is added to many sports drinks to help athletes maintain their electrolyte balance. Some cheeses are made by first adding the compound to milk or milk products.

Many products that control moisture in closets and basements use calcium chlorideas the main desiccant. Portable hand warmer packs and heating pads utilize the compound’s ability to generate heat when moistened. Fabric softeners often contain calcium chloride to improve the liquid’s visغير مجاز مي باشدity because the compound absorbs water and holds it in suspension. It is a salt mineral and is used in swimming pool maintenance to increase the hardness of the water.

Marine aquariums use calcium chloride to increase the calcium content of the water. Certain marine animals, such as mollusks, require water with extra dissolved calcium to maintain health. Tires are sometimes weighted with the compound. It is mixed with water and injected into the air space of the tires. This adds extra weight and drag to the tires while preventing the water from freezing and damaging them.

 

analisys hcl

Colorless Hydrochloric Acid Analysis Sheet       

Max.

Min.

Unit

Description

10

-

P.P.M

Turbidity

32

30

Mass Rate

Concentration

Not Exist

-

Mass Rate

Free Chlorine

1000

-

P.P.M

Sulfate

10

-

P.P.M

Iron

0.0005

-

Mass Rate

Heavy Metals

0.0001

-

Mass Rate

Arsenic

1.164

1.141

gr/cm3

Density

 

HCL

Did you know that the human stomach contains Hydrochloric Acid? It isfound in Gastric Acid which is a key part of the human digestive system. Gastric Acid works by activating digestive enzymes in the stomach which help to break down food contents.

Hydrochloric Acid varies in strength. If you are working with this chemical you must read the MSDS provided by your Hydrochloric Acid supplier before starting a job. Always wear PPE (Personal Protective Equipment) including approved eye protection, compatible safety gloves, safety boots and safety coveralls. Concentrated Hydrochloric Acid should be handled under fume extraction. This chemical is also known as Muriatic Acid or Spirits of Salt. It is commonly referred to by its chemical formula HCl.

Here are 10 uses of Hydrochloric Acid 

  1. To ‘pickle’ steel. This is a process whereby rust and scale is removed from steel sheet or coil with the use of a dilute solution of Hydrochloric Acid. The metal can then be processed
  2. To manufacture organic compounds such as Vinyl Chloride and Dichloromethane which are used to produce PVC (Poly Vinyl Chloride)
  3. To regulate the pH level in a wide range of manufacturing and treatment processes including the production of drinking water, pharmaceuticals, beverages and foods
  4. In the processing of additives for the food industry including fructose, citric acid and hydrolyzed vegetable protein
  5. To produce inorganic compounds for water treatment including drinking water and waste water
  6. To neutralize the water in swimming pools making it safe for bathers
  7. To regenerate ion exchangers
  8. To process leathers in the tanning industry
  9. To purify common salt
  10. In North Sea oil production where it is used to facilitate oil well acidizing

 

صفحه